Taloustoimittajien hakemiston sopimusehdot

Sopimusehdot

2.10.2014

1. Yleiset ehdot

Taloustoimittajien ja talouselämän sähköinen hakemisto on Omnipress Oy:n (y-tunnus 0892001-2) kustantama ja Taloustoimittajat ry:n (y-tunnnus 1028631-3) ylläpitämä verkkopalvelu. Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Taloustoimittajat ry:n ja verkkopalvelun käyttäjän (Asiakas) välisessä sopimuksessa.

Taloustoimittajat ry pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

Taloustoimittajat ry ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Taloustoimittajat ry:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja josta Taloustoimittajat ry ei kohtuudella selviä. Taloustoimittajat ry on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

2. Palvelun kohde

Asiakkaalla on käyttöoikeus Taloustoimittajat ry:n ylläpitämiin tietokantoihin yhteystietokyselyiden tekemiseksi jäljempänä mainituin rajoituksin.

3. Käyttöoikeus

Käyttöoikeus annetaan asiakkaalle vain tämän normaalissa liiketoiminnassa tarpeellisten yhteystietokyselyiden tekemistä varten jäljempänä olevin rajoituksin.

Asiakas yksilöi käyttöoikeuden haltijan, jolle Taloustoimittajat ry antaa käyttöoikeuden jäsentensä yhteystietoihin. Taloustoimittajat ry:llä on oikeus saada tietoonsa, mihin asiakas käyttää yhteystietoja ja miten tiedot suojataan.

Taloustoimittajat ry:llä on oikeus rajoittaa asiakkaalle annettavia käyttöoikeuksia, mikäli rajoittaminen perustuu lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin tai Taloustoimittajat ry:n ja asiakkaan väliseen toimintatapaan.

Tietokantoja voidaan käyttää Taloustoimittajat ry:n antamilla käyttäjätunnuksilla, jotka Taloustoimittajat ry voi vaihtaa. Käyttöoikeus alkaa, kun asiakas on hyväksynyt Taloustoimittajien hakemiston sopimusehdot ja Taloustoimittajat ry on ilmoittanut asiakkaalle käyttäjätunnukset. Taloustoimittajat ry:llä on oikeus poistaa käytöstä 12 kuukautta käyttämättä ollut käyttäjätunnus ja käyttöoikeus siitä erikseen ilmoittamatta.

Asiakkaalla on oikeus tarkastella yhteystietoja verkkopalvelussa sopimuksen voimassaoloaikana. 12 kuukauden mittaisen sopimuskauden aikana asiakkaalla on oikeus ladata haluamiaan yhteystietoja palvelusta omalle koneelleensa Excel- ja CSV-muodoissa. Näitä tietoja hyödyntämällä asiakkaalla on oikeus lähettää yhdistyksen jäsenille tiedoteaineistoa sähköpostitse. Kaikille yhdistyksen jäsenille suunnattuja joukkoviestejä asiakas voi lähettää enintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Useampien joukkoviestien lähettämisestä tulee sopia yhdistyksen kanssa tapauskohtaisesti erikseen. Tämä rajoitus ei koske tietyille toimittajille kohdennettuja viestejä, joita voi lähettää useammin.

Tietojen kopiointi, muuttaminen, yhdisteleminen, edelleen luovutus ja uudelleenkäyttö on kielletty ilman Taloustoimittajat ry:n antamaa kirjallista lupaa. Asiakas ei saa luovuttaa palvelusta saamiaan tietoja organisaationsa ulkopuolelle tai muille yhteistyökumppaneille.

4. Omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet

Taloustoimittajat ry pidättää itsellään täydelliset omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet luovuttamiinsa tietoihin.

5. Tietosuoja

Taloustoimittajat ry välittää tietoja tietokannoistaan ehdottoman luottamuksellisesti.

Asiakas sitoutuu käyttämään yhteystietoja vain lain ja määräysten sallimiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen siirtäminen EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ilman laissa mainittuja perusteita on kielletty.

Asiakas vastaa siitä, että käyttöoikeuden haltija täyttää käyttöoikeuden saamisen edellytykset. Asiakas sitoutuu oma-aloitteisesti ilmoittamaan Taloustoimittajat ry:lle käyttöoikeuksien haltijoissa tapahtuneista muutoksista ja kaikista niistä olosuhteissaan tapahtuvista muutoksista, jotka voivat vaarantaa asiakkaan ja Taloustoimittajat ry:n luottamussuhdetta tai rekisteröityjen yksityisyyden tiedollista suojaa.

Asiakkaalla on velvollisuus organisoida, kouluttaa ja valvoa henkilökuntaansa niin, että rekisteröityjen tiedollinen suoja huomioidaan riittävästi asiakkaan toiminnassa. Asiakas sitoutuu myös huolehtimaan siitä, etteivät käyttöoikeutta suojaavat turvajärjestelyt joudu sivullisten tietoon.

6. Korvausvelvollisuus 

Taloustoimittajat ry noudattaa toiminnassaan hyvää rekisteritapaa. Taloustoimittajat ry ei vastaa tietokannoissa esiintyvistä virheistä tai palvelun viivästymisen mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Taloustoimittajat ry ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jos Taloustoimittajat ry joutuu estämään asiakkaan pääsyn tietokantoihin asiakkaan toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi tai jos tietokantojen käytön estää ylivoimainen este, johon Taloustoimittajat ry ei voi vaikuttaa.

7. Voimassaolo ja irtisanominen 

Sopimus on voimassa maksua seuraavan kalenterivuoden loppuun asti.

Jos asiakas laiminlyö näitä yleisiä sopimusehtoja, voi Taloustoimittajat ry lopettaa heti tietojen tai palveluiden luovuttamisen kunnes laiminlyönnit on korjattu. Ellei asiakas korjaa laiminlyöntejä tai jos sopimusrikkomusta on pidettävä olennaisena, voi Taloustoimittajat ry purkaa sopimuksen.

Taloustoimittajat ry:n purkaessa sopimuksen on asiakkaan välittömästi tuhottava hallussaan olevat yhteystiedot.

Mikäli asiakas lopettaa elinkeinotoimintansa, on siitä ilmoitettava Taloustoimittajat ry:lle. Sopimuksen voimassaolo päättyy tällöin välittömästi ilman eri irtisanomista.

Asiakas ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle.

Jaa sivu: