Taloustoimittajat ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

24.05.2018

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Taloustoimittajat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.4.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Taloustoimittajat ry (y-tunnus 1028631-3)

Alvar Aallon katu 3 C

00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Saara Koho, saara.koho@almamedia.fi, p. 043 855 4403

3. Rekisterin nimi

Taloustoimittajat ry:n jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (vapaaehtoinen ja dokumentoitu) ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu (yhdistyksen jäsenyys). Rekisterin tiedot kerätään yhdistyksen nettisivuilla olevalla jäsentietolomakkeella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tiedottaa yhdistyksen kuulumisista ja tapahtumista sekä julkaista vuosittain Taloustoimittajien ja talouselämän hakemisto. Yhdistyksen jäsenet voivat estää tietojensa käytön hakemistossa hallinnoimalla omia jäsentietojaan.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilökohtaiset yhteystiedot, työyhteystiedot, jäsenhakemiston näkyvyyteen liittyvät valinnat ja suostumukset, jäsenmaksuun ja laskutukseen liittyvät tiedot. Nämä tiedot tallentuvat, jos jäsen on ne rekisteriin täyttänyt.

Tietoja säilytetään, kunnes jäsen eroaa tai erotetaan yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsen voi myös käydä milloin tahansa itse poistamassa tietonsa rekisteristä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä itseltään. Jokainen jäsen hallinnoi omaa jäsentietoprofiiliaan, joka on salasanan takana.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu.

Jos yhdistyksen jäsen on antanut luvan tietojensa julkaisemiseen, hänen työyhteystietonsa julkaistaan kerran vuodessa Taloustoimittajien ja talouselämän hakemistossa. Tämän lisäksi ne löytyvät yhdistyksen sähköisestä hakemistosta, joka on Omnipress Oy:n (y-tunnus 0892001-2) kustantama ja Taloustoimittajat ry:n (y-tunnus 1028631-3) ylläpitämä verkkopalvelu. Vuoden mittaisen sopimuskauden aikana hakemiston ilmoittaja-asiakkailla on oikeus ladata haluamiaan yhteystietoja palvelusta omalle koneelleensa Excel- ja CSV-muodoissa. Näitä tietoja hyödyntämällä asiakkaalla on oikeus lähettää yhdistyksen jäsenille tiedoteaineistoa sähköpostitse. Kaikille yhdistyksen jäsenille suunnattuja joukkoviestejä asiakas voi lähettää enintään kaksi kertaa vuodessa. Useampien joukkoviestien lähettämisestä tulee sopia yhdistyksen kanssa tapauskohtaisesti erikseen. Tämä rajoitus ei koske tietyille toimittajille kohdennettuja viestejä, joita voi lähettää useammin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistyksen sihteeri.

9. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa.  Hän voi myös itse muuttaa tai poistaa tietojaan rekisteristä milloin tahansa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Jaa sivu: